Công bố Tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2021 (bản dự thảo điều lệ công ty)

Công ty HAMACO kính gửi  tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2021 (bản dự thảo điều lệ công ty)

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/04/20/4187_10._DIEU_LE_CTY_0001.pdf