Công bố Tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2021 (bản dự thảo điều lệ công ty)