Thông báo Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh lại chứng khoán