Thông báo v/v thành lập chi nhánh Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang - HAMACO KG