Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang kính gửi báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2020

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/04/09/5540_BCTC_2020_HAM_-_CTY_ME.pdf