Lịch sử phát triển


1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông. Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT

- Sinh năm: 1978

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh


Ông. Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT

- Sinh năm: 1960

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh


Ông. Mai Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 1980

-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, cử nhân Luật


Bà. Lâm Thị Trúc Hà - Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 1978

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Tín dụng


Ông. Đào Đức Đại - Thành viên HĐQT

- Sinh năm: 1966

- Trình độ chuyên môn: Dược tá


2. GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


Ông Mai Bảo Ngọc - Tổng Giám Đốc

- Sinh năm: 1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, cử nhân Luật


Ông Phạm Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc

- Sinh năm: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD, Cử nhân Kế Toán – Tin Học


Bà Lâm Thị Trúc Hà - Kế toán trưởng

- Sinh năm: 1978

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Tín dụng