Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang kính gởi file báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/04/09/3595_BCTC_HOP_NHAT_2020_0001.pdf