Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông báo báo cáo về tình hình quản trị của công ty năm 2020

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/02/02/4300_BC_quan_tri_2020_ban_cong_bo.pdf