Công bố Nghị Quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT.2021 ngày 03/05/2021

Công ty kính gửi Nghị Quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT.2021 ngày 03/05/2021 

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/05/03/1238_CBTT_vv_Nghi_Quyet_HDQT_so_01.NQ-HDQT.2021.pdf