Công bố Tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2021 (bản báo cáo)

Công ty HAMACO, kính gửi tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2021 (bản báo cáo)

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/04/20/6361_CBTT_Tai_lieu_hop_DHDCD_2021_(BAO_CAO).pdf