Công bố Tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2021 (bản dự thảo quy chế)

Công ty HAMACO, kính gửi tài liệu họp HĐCĐ thường niên năm 2021 (bản dự thảo quy chế)

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/04/20/1630_CBTT_Tai_lieu_hop_DHDCD_2021_(DU_THAO_QUY_CHE).pdf