Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kì 2021-2025

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang kính gởi tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025


http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/04/08/9560_CBTT_Tai_lieu_hop_DHCD_2021.pdf