Thông báo Nghị quyết HĐCĐ số 61/2021/NQ-HĐQT ngày 11/3/2021

Công ty xin thông báo về nghị quyết HĐCĐ số 61/2021/NQ-HĐQT ngày 11/3/2021

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/03/12/3428_CV_94.VT.2021_CBTT_Nghi_quyet_HDQT_61_ngay_11.03.21.pdf