Thông báo Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh lại chứng khoán

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang thông báo nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lại chứng khoán

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/01/22/1958_CV_21.VT.2021_CBTT_vv_dieu_chinh_loai_CK.pdf