Thông báo v/v thành lập chi nhánh Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang - HAMACO KG

Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang kính gửi thông báo về việc thành lập chi nhánh công ty tại Kiên Giang

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/03/26/1093_CV_113.VT.2021_CBTT_vv_thanh_lap_chi_nhanh_Hamaco_KG.pdf