Thông báo v/v UBCKNNN chấp thuận gia hạn nộp BCTC năm 2020

Công ty xin thông báo về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2021/03/23/6241_CV_109.VT.2021_CBTT_vv_gia_han_nop_BCTC_2020.pdf